• badania mas bitumicznych
  • odwierty w nawierzchni
  • badania zagęszczenia na próbce wyciętej
  • badania wolnych przestrzeni na próbce wyciętej
  • pomiar grubości