Badania gruntów

Badania gruntów

Badania nasypów pod drogi , hale  magazynowe, obiekty inżynierskie,badanie zagęszczenia zasypek kanalizacji deszczowej , sanitarnej, badanie zagęszczenia zasypek fundamentów, odbiory dna wykopów itp,

Badania betonów konstrukcyjnych

Badania betonów konstrukcyjnych

Pobór próbek betonu do badań,
badania konsystencji betonu, badania wytrzymałości na ściskanie, badania wodoszczelności betonu
badania nasiąkliwości betonu, badania mrozoodporności betonu

Badania mas bitumicznych

Badania mas bitumicznych

Badania mas bitumicznych, odwierty w nawierzchni, badania zagęszczenia na próbce wyciętej,
badania wolnych przestrzeni na próbce wyciętej, pomiar grubości

Referencje

Z uwagi na: wysokiej jakości wykonawstwo prac, terminowość wykonanych prac, solidność i mobilność, doświadczenie kadry wykonawczej, wiedzę i umiejętności w zakresie badań geotechnicznych oraz gruntoznawstwa na wysokim poziomie , wyrażamy opinię o w/w firmie jako solidnym partnerze godnym polecenia do wykonania tego typu robót.

ELFEKO S.A.

(...) Kompleksowa obsługa laboratoryjna w zakresie badań przydatności i zagęszczenia gruntu wykorzystywanego do wykonywania zasypek wykopów. (...) Zleceniobiorca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją w założonym terminie

WUPRINŻ